Klyvnades tid

Gör om Gör RÄTT!!

3 mar , 2017  

För många i Sverige är Afghanistan en historia om solidaritet. Det började efter Sovjets inmarsch och ockupation 1979. Svenska Afghanistankommittén bildades för att att bedriva stödarbete för ett land och folk under ockupation. Pengar samlades in tidningar trycktes och spreds på gator och torg. Böcker skrevs. En hjälporganisation för sjukvård och utbildning byggdes upp för att verka i Afghanistan. Ingen av oss som då använde vår fritid för att upprätthålla denna livlina av solidaritet kunde då ens i den vildaste fantasi föreställa oss att femton år senare skulle Svenska soldater vara inblandade i militärs strider i tolv år under förevändning att driva krig mot terrorism. Så förskingrades två årtionden av antiimperialistiskt solidaritetsarbete för Stormaktssveriges behov att få träna sin nyligen införda yrkesarmé. Idag presenterade regeringen genom sin utredare Tone Tingsgård(S) resultatet av den kostsamma insatsen. 

Fem svenskar har stupat ett trettiotal sårats. Sammanlagt har 9 tusen män och kvinnor tjänstgjort i den militär insatsen som beräknats kosta mellan 19 och 27 miljarder. Hur många afghaner som fallet för den svenska insatsen nämns inte i de referat av rapporten jag tagit del av. Det är tydligen inte intressant för denna utvärdering.

Tone Tingsgård anser att få mål med insatsen har uppfyllts. Säkerheten i Afghanistan har inte kunnat upprätthållas ej heller denna förmåga hos de afghanska säkerhetsstyrkorna genom Sveriges stödinsatser. Det som verkar ha varit huvudmålet, att utveckla sin förmåga till militär samverkan med Nato har uppfyllts.

Inte heller det civila biståndet har varit framgångsrikt då det gäller att minska fattigdom.

Thomas Ramberg på P1 ser utredningen som en bredsida mot hela det politiska etablissemang som verkade under de här tolv åren. Göran Person pekas speciellt ut för den strid han tog för att socialdemokraterna skulle ställa upp på denna inriktning av Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Alla gör bedömningen att insatsen har varit ett stort misslyckande. Fem svenskar har fått betala det yttersta priset. Miljarder av skattepengar har kastats i sjön för det politiskt diskutabla i att vi visat oss  klara samverkan med USA och Natoförband.

Det går inte att räkna hem några positiva effekter av insatsen i Afghanistan. De negativa då? De skador insatsen gjort i relationerna mellan Sveriges och Afghanistans folk? Det som uträttades  i den svenska Afghanistankommittén skall nu vägas mot de Afghaner som stupat för den svenska insatsens krigföring. Hur många civila blev offer. Sveriges politisk elit verka inte ens bry sig.

Den nuvarande flyktingsituationen ger Sverige en möjlighet att betala tillbaka för att minimera skadorna av Sveriges krigsinsatser. Det gäller de “ensamkommande flyktingbarnen” som till överväldigande del kommer från Afghanistan. Sverige är inte det land som som många av dem trodde att de tog sin tillflykt  till. Smugglare gjorde affär genom att måla upp en positiv bild, av de generösa och orealistiska löften som Sveriges politiska elit förespeglade dem och världsopinionen. Många av de “ensamkommande barnen” kommer att få avslag på sin asylansökan. Risken är stor att en stor del kommer att bita sig fast i Sverige trots avvisningsbeslut. De kommer att bli en del av den svart ekonomin och därmed rekryteringsbara för den organiserade brottsligheten.

Jag har tidigare i artikeln Invandringstopp tagit upp frågan.

De flesta ekonomiska flyktingar som i god tro lockats hit av regeringspartiernas ansvarslösa flyktingpolitik måste ges möjlighet till ett hedervärt återvändande till sina länder. 49 tusen av de som avisas är i riskzonen för att gå under jorden. Ordet ”generös” förpliktigar och kan nu ges en verklig mening. En ekonomisk kompensation av betydelse måste erbjudas alla som inte får flyktingstatus. Det är viktigt att de återvänder hem och inte blir en del av den organiserade brottsligheten.

Samma gör Tino Sanandaji i den nyligen utkomna boken Massutmaningen.

Det finns också ett mycket stort antal som lockas av en orealistisk bild av Sverige, och som sedermera ångrar sig och frivilligt återvänder. Detta förvånar ofta svenskar. Tvärt emot den gängse bilden har de flesta asylsökande inte flytt för sina liv. Levnadsstandarden i flertalet ursprungsländer är högre än vad många svenskar föreställer sig. Det finns fortfarande extremt fattiga grupper, men de flesta har tillgång till utbildning, mat, bostäder och ofta även teknologi som mobiltelefoni och internet. En signifikant andel asylsökande tillhör medelklassen och har en materiell levnadsstandard som inte är så långt under låginkomsttagare i Sverige, med hänsyn till levnadsomkostnaderna i dessa länder är en bråkdel av vad den är i Sverige.

Ett enkelt och långsiktigt lönsamt förslag är därför att flerdubbla återetableringstödet och ge det till fler länder. Även ett tiodubblat hemresebidrag på 300 tusen per vuxen är lågt  jämfört med långsiktiga nettokostnader per nyanländ. Endast pensionskostnaden är i snitt cirka 800 tusen kronor, och det tillkommer långt större kostnader för bidrag, välfärd samt indirekt sociala kostnader. Samtidigt ger ett återbetalningsstöd på några tusen kronor en enorm köpkraft i hemländerna som kan användas för att starta ett nytt liv. För de mest fattiga länder som Afghanistan kan det röra sig om ett märkbart kapitaltillskott som gynnar ekonomin överlag – inte bara de fåtal som flyttade till Sverige.

Återetableringsstöd är en rationell humanistisk åtgärd och en win-win för både svenska offentliga finanser och de asylsökande själva. Sverige har också ett moraliskt ansvar för att ha lockat tusentals att rycka upp sin familj från sina hemländer med retorik om öppna hjärtan och att det inte finns några gränser., för att sedan ångra sig och rycka mattan undan asylsökande som genuint trodde på svenska makthavares retorik Ett enkelt sätt att lösa incitamentsproblemet med att fler lockas för att få bidraget är att begränsa det till dem som redan kommit till Sverige.

Jag kan förstå att fattig svenska pensionärer som arbetat hela sina liv finner detta stötande och som salt i sår som genom detta dubbelt bedragna. Men Sveriges folk behöver lära sig att det kostar på att ha en egen politisk elit av den sort vi har idag och de själv fört till makten i allmänna och hemliga val.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssontillbetet

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *