Historia

En Svensk Jul

24 dec , 2015  

Julen är en kristen högtid och har så varit i ett knappt årtusende, den prägel den satt på vår kultur går knappast att överdriva, vår kultur är helt enkel kristen. Under hela min barndom lästes julevangeliet, när allt det som hör julaftonskvällen till tonat ut. Alla barnen samlades runt far som slog sig ner i en av de två stora fåtöljerna och började läsa ur Biblen:

Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.

Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem:

”Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba.”

I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:

”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!”

När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra:

”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss.”

Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.

Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

Det fanns mycket att fundera över i denna text inte minst för ett barn som för sin andliga utveckling behövde berättelser och föredömen.

Att i vårt kulturella klimat tala om kristendomens företräden och styrka som en religion är knappt något som ens ärkebiskopen tar sig tid till. Att vi på Julen sätter ett litet barn i förgrunden för firande och reflektion måste väl ändå kunna räknas som det. Hur såg den religion ut som var före och som kristendomen kallar hedendom, vad hade den för berättelser?

Kristendomen innebar ett brott med tidigare religioner som dagens “vetenskapande” ateister gör det mesta för att förringa. Nattvarden som också är en del av julen var och är ett av kristendomens stora under. Genom kristi offer förminskades alla andra offer som människan till dess agnat sig åt. Det blev genom detta Guds offer möjligt att avstå all offer till Gudarna. Historien och traditionernas tyngd blev möjliga att frigöra sig från.  Och för tvåtusen år sedan handlade det inte bara om djur, även ett barn kunde bli offereldarnas rov.

Istället för krigsgudar fick vi genom Jesus en fredsfurste. Att kristendomen blev det romerska rikets statsreligion har bidragit till att därefter ge kristendomen ett janusansikte, och har använts av härskande eliterna till att skapa krig. Men föregångarna bland våra gudar? Thor, Oden var krigsgudar sprungna ur den årtusenden tidigare erövrande nomadkulturen från öster. Vanerna, som var dess föregångare vet vi tyvärr inte så mycket om.

När kristendomen kom till Sverige genom katolska kyrkan kontrollerades den redan av en Europeiska elit, ett dåtidens EU som använde kristendomen för att skapa den ideologiska enhet som krävdes för att hålla Europa samlat. Kristendomen är framförallt Europeisk och genom den integrerades vi i den Europeiska traditionen.

När vi nu går in i julfirandet är det populärt att på olika sätt motbevisa och tona ner den kristna traditionens närvaro. Förvisso är det så att mycket av vårt julfirande hänger samman med jordbruksekonomins  odlingsår som har sitt rötter långt tillbaka i en svunnen forntid. Att öka kunskaperna om vår historia och hur de levde som förde mänskligt liv vidare på denna del av planeten har jag alltid tyckt intressant. Men varför sätta det i motsättning till den kristna kulturen och dess bidrag till vår civilisation. Att detta görs just nu när Sverige hotas av yttre såväl som inre krafter gör det viktigt att se hela bilden.


One Response

  1. Ingvar Eriksson skriver:

    Intressant betraktelse.
    Jämförelsen mellan EU och Katolska kyrkan kändes självklar även om jag inte sett parallellen tidigare.
    Också utbytet av julevangeliet mot, på “vår” tid Kalle Anka, och vad som gäller idag vet jag inte, är tänkvärt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *