liemannen

Klyvnades tid

Snällad in i evigheten

3 aug , 2021  

“Hej Evert!
Tack snälla för ditt mejl.”

En allt vanligare besvärjelse, ett försök att kompensera för den sjunkande tilliten? En besvärjelse för att sluta leden i ett alltmer delat Sverige. Att bli snällad i e-post i en köp-sälj-relation reser onda aningar. Men det kunde vara värre. Kvaliteten på hårda paket går att kontrollera. Public Service känslodrivna masskommunikation är svårare att värja sig mot. Det är inte så enkelt att bara stänga ner något man tidigare uppskattat för upplevda kvaliteter men som nu sviker. Allt förpackas i flamsiga privata relationer. Istället för information, stringent analys med redovisade logiska konsekvenser, förpackas budskapet med “miljö” för att nå känslorna, för att nå inflytande över den stora massan. Jag uppskattar tornseglarnas karakteristiska sång under varm högsommar, men inte som bakgrundsljud i SR.

Public Service sändningar är inte bara manipulativ yta. Det är framförallt politiskt styrt. Dess journalister är politiska aktivister som använder Radio/TV för politisk propaganda. Under pandemin har det varit att i all sin åsikts och nyhetsjournalistik skrämma och fösa befolkningen mot injektionsnålarna, ansiktsmasker och isolering. Läkekonstens inriktning på den unika individen, tilliten mellan läkare och patient har slagits sönder, till förmån för kollektiva metoder. Trots att det finns andra motmedel mot Kåvidd. Trots att varken masker eller isolering av hela befolkningen hejdar smittspridning. Trots att “vaccinerna” mot Kåvidd endast fått ett nödgodkännande, skall ALLA vaccineras. Trots att “vaccinerna” varken hindrar smittspridning eller sjukdom, tvärt om. Hur kan detta få ske. Hur skall de som en gång tagit en spruta kunna bryta sig ur den onda cirkeln, styrd av PCR-smitta och vaccinernas upprepde misslyckanden i att hejda smittspridning, sjukdom och död. Hur ser den berättelse ut som kan rättfärdigar detta experiment med befolkningens liv och hälsa.

Detta agerande är svårt att förstå och det blir inte enklare av att karakterisera det som följd av mänsklig ondska, en slags motpol till snällhet. Men för att göra den egna beskrivningen av vad Sars-Cov-2 och plandemin handlar om behövs en rimlig förklaring och beskrivning av de människor och kollektiv som varit drivande och betydelsefulla. Att påstå att det handlar om ondska signalera endast brist på förklaring. Stora förändringar behöver en problemformulering och en lösning – en väg in framtiden – för att bli trovärdig. Rättfärdigandet kan bara ske genom att beskrivas i positiva termer. Lösningen ligger i själv problembeskrivningen, lösningen kommer sedan som en rektion. Problem – reaktion – lösning. Du dras in i de politiska processerna utan att förstå att någon ytterst drar i trådarna, föser dig i “rätt” riktning.

Tankarna utvecklas i en kommentar på Facebook. Är det verkligen ondskefulla personer som driver politisk utveckling.  Från inlägget på sociala medier:

De allra flesta av oss – vi som är normala, kanske 80-85 % – har goda intentioner och kan inte tänka sig att medvetet medverka till att skada andra människor. Tyvärr finns det dock ett litet antal som inte tänker så. De är beredda att bokstavligen gå över lik för att få sin vilja igenom.

Min kommentar till trådinledningen1):

Jag tror inte det är möjligt att reda ut trådens problem på ett individuellt plan, vi behöver dra in kollektivet i förståelsen. Det handlar om vad flockdjuret människan är i stånd till, hur vi fungerar som flockdjur. Om 85 procent av individerna i flocken agerar moraliskt så är det det som är kännetecknande för flocken, flockens agerande kan inte bygga på omoral, kan inte bygga på ondska. Individer kan begå onda handlingar på grund av ondska. De flesta individuella handlingar som skadar andra drivs inte av ondska. Inte ens det tyska folket under nazismen går att förstå utifrån ondska. Samma sak gäller naturligtvis kommunismen.

Det centrala begreppet för att förstå den globala elitens agerande idag finns med i trådens inledning? Vilket anser ni att det är?

Innan vi går in på sak, på vilket problem som den globala eliten påstår sig vilja lösa, behöver vi reda ut vilka känslor som främst kommer att triggas. Det handlar varken om godhet eller ondska, individen drivs av av rädsla och skam inför kollektivets förväntningar. Det är rädslan för att drabbas av Kåvidd som driver massorna mot injektionsnålarna. Men vilket är den styrande elitens motiv, vad är deras politiska mål. Hur ser då det efterfrågande begreppet ut som också ligger och gnager i det västerländska världssamvetet? Och som jag här frågar efter. Ingen valde att svara på min fråga.
Svaret är: Överbefolkning.

Det finns ett internationellt politiskt problem som överskuggat alla andra under efterkrigstiden. Det problemet stavas överbefolkning. I Sverige började det med George Borgström på 1950-talet. Sedan dess har vi matats med ständigt nya vinklar på temat. På sjuttiotalet konkretiserades den till människoskapade miljöproblem. Atomkrigshotet beskrevs under 80-talet som en följd av ökad konkurrens om jordens begränsade resurser. Allt sedan 1980-talet har vi återkommande påmints om vårt verkliga ansiktes monstruösa drag i mätningarna av vårt fotavtryck på miljö och jordens resurser. Två årtionden av intensiv propaganda om klimathotet har marinerat det uppväxande släktet i en rädsla för vår arts kollektiva förmåga. Men eftersom ett klimathot knyts till stigande halter CO2, är formulerat av politiska och ideologiska behov, och inte av vetenskapliga fakta är det ett fakeproblem, och då blir även lösningarna med nödvändighet falskt farliga. CO2 är frikopplat från de verkliga problemen som har sina rötter i vår mänsklighet på gott och ont. Men kan varken förklaras med med godhet eller ondska.

För att överhuvud taget få ett andrum, få syre till annat än alarmerande dystopier behöver vi någon som tydligt säger mot. Ta er tid att lyssna till Greenpeace grundare Patrick Moore från Kanada och hans beskrivning av den olycksaliga mara som hemsökt mänskligheten under årtionden. Klimatalarmismen.

Att CO2-halten inte är det stora problem som utmålas spelar inte någon roll. Det viktiga är att befolkningen hjärntvättas att tro det. Klimathotet pekar då på det underliggande problemet – överbefolkning –  om inte klart uttalat, vilar det ändå över oss som ett domedagssvärd. Att i klartext tala om de praktiska lösningarna, är i det närmaste omöjligt på grund av dess konsekvenser, att det på liv och död ställer individer och kollektiv mot varandra. Vem skall leva vem skall dö. Att reda ut hur världsbefolkningen skall minskas, är det ytterst få som vågar göra, trots att vår  självuppfattning har malts ner av att vi människor är det stora problemet för vårt klots gröna väv. Problemet sitter hårt inskrivet i vårt kollektiva medvetande. Att klimathotet inte har täckning i den verkliga världen är av mindre betydelse.

Att åtminstone närma sig problemet överbefolkningen är ett pedagogiskt problem som SVT kastat sig över. Det är en fem minuters film som leker med tanken: vilka fördelar det skulle vara för jordklotet om människan kunde krympas till en liten mus. “Skulle det kanske rädda mänskligheten” är den fråga som ställs. Ja, vad är man inte beredda att göra för att rädda mänskligheten. Att göra människan liten som en mus är inget som avfärdas som orimligt och en förbrytelse mot vår art. Utan tydligen en transhumanistisk vision man kan leka med. Och sin transhumanism trogen, gör SVT det bara till ett praktiskt problem. Vi kan ju bli uppätna av katten? Precis som det skulle vara ett problem när mängden, antalet kilo människa, påstås vara problemet. Att en människa avlivas – blir tagen av katten – är tydligen oacceptabelt, att utsätta mänskoflocken för massminskning i miljarder kroppar för att tillsammans bli som en mus, är däremot en lösning.

Det förs inga diskussioner om hur mänskligheten skall reduceras. Hur det skall ske finns dock förkroppsligat i Bill och Melinda Gates agerande, där engagemang kring befolkningskontroll och massvaccinationer går hand i hand. Och har så gjort de senaste tjugo åren. Personer med stora ekonomiska resurser och maktambitioner är ett gigantiskt demokratiskt problem eftersom de kan dölja sina motiv. Att “agera men inte synas” passar för den långsiktigt arbetande finansdynastin som Wallenberg. För makthungriga uppkomlingar som Gates krävs synlighet för att ge avtryck i historien. Den globala finansiella och teknokratiska eliten vilken Gates förkroppsligar har dessutom genom agenda 2030 ett extremt kort tidsperspektiv för sina revolutionerande planer för mänskligheten. Hur uttrycker sig Bill Gates om befolkningsproblemet. Journalistens fråga:

En av de mest pressande frågorna är befolkningstillväxten, hur kan man ta i tug med detta?

Bill Gates.

Befolkningen växer snabbast på de platser där folket har mindre möjligheter att hantera problemen med en växande befolkning. Så på de fattigaste platserna kommer befolkningen att tredubblas fram till  2050. Så deras förmåga att föda, utbilda, erbjuda arbete och trygghet, samt skydda miljön på dessa platser är ett enormt problem. Vad vi behöver göra är att använd vår tids generositet och uppfinningsrikedom för att stödja kvinnor ge dem de verktyg de behöver för att minska storleken på sina familjer. Att förbättra hälsan är viktigt för i och med att barnen överlever så minskar behovet av många barn för ålderdomen. I Nigeria så föds nu sju barn per familj, medan i den rikare världen ligger storleken stabilt på 2.1 och till och med mindre. ….. Så det är viktigt att vi kommer ut med verktygen NU så att de inte hamnar i en omöjlig situation senare.

Bill Gates talar här som alla kan se inte för att minska befolkningen utan för att minska ökningstakten. Detta är ett långsiktigt perspektiv och tar någon generation för ett genomslag. För att lyckas krävs en radikal höjning av levnadsstandarden. Att förbättra hälsan är bara en av många faktorer. Att “fon oben” skapa ett nytt samhälle, en teknokratisk dröm, ingenjörskonst med mänskligt byggmaterial. För Bill Gates är det en passande retorik, för att stärka sitt pansar av välmening, som behövs för att mjuka upp motståndet som hans miljarder för en omställning skapar i motreaktioner. Men tidsperspektiv och handlingsplaner hänger inte samman. Det avslöjar en dold dagordning bakom Bill Gates dollarmiljarder.

Det finns en rad omständigheter som visar att detta inte är vad Bill Gates främst agerar i enlighet med. För det första så har han inte det långa tidsperspektiv av 1-2 generationer som krävs för att vända befolkningsutvecklingen. Klimathysterin som Bill Gates själv spelar på anser att vi har tio år på oss. World Economic Forum talar om 2030-talet som möjligheternas årtionde, om att använda Coronapandemin för att tvinga fram förändringar, den stora omställningen. Har superglobalister som Bill Gates inte möjligheterna att med stöd i en revolutionär ideologi skapa förändring kan de använda kriser och krig för att tvinga folk ner för räkning. Runt om i världen inklusive Sverige genomdrevs den nyliberala revolutionen med regionala ekonomiska kriser som hävstänger. Bill Gates har sin enorma förmögenhet som verktyg för att agera Woke-kapitalist. För att genomföra de planer som redan hans far som var en ledande personlighet i Planned Parenthood lärde honom. Den solida “humanistiska traditionen” är tydlig. Från Bill Gates tal över sin far vid begravningen 2020: his wisdom, generosity, empathy, and humility had a huge influence on people around the world. Bill Gates drivkrafter går inte att förstå i termer av ondska. Bill Gates bygger förmögenheter för att förändra hela världen i enlighet med sina åsikter om hur världen och mänskligheten skall räddas. Det är dessa åsikter som är problemet. Det är dessa åsikter som måste förstås och de blir inte enklare att förstå genom att låsas fast i känslorna skruvstäd.

Ett stort problem med Bill Gates är att han inte vågar redovisa sina handlingslinjer. Vi tvingas att tolka syftet genom vad han faktiskt gör. Det största problemet med Woke-kapitalisterna är inte att de tjänar kopiöst med pengar utan hur den makt rikedomen ger används. Vi lever i en tid då de rikaste globalisterna har fångats av storstilade planer på att förändra världen till en transhumanistisk totalitär stat. paradis.

Woke-kapitalism är ingen ny företeelse den är typisk för rika människor som eftersträvar inflytande och politisk makt. Kapitalism har alltid gått hand i hand med med strävan efter makt och inflytande. Bankiren Aschberg donerade pengar för att få Marx Kapitalet översatt till Svenska. Finanskapital och marxism har en lång och våldsam relation.

Varför då denna diskussion om godhetens och ondskans betydelse? Jag tror den behövs för att vi skall förstå att folkutrotning inte är en konspiration grundad i ondska utan ett politiskt svar på värderingar som växt sig starka under de senaste generationerna. Det är klimatalarmismens desperation som gjort Kåvidd (den årliga influensan kompleterad med ett labbskapat “virus” och tolkad av falska PCR-tester) och den vansinniga iden att vaccinera hela världen möjlig.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.