Hälsa

Släpp C-Vitaminet loss!!

7 apr , 2020  

Varför detta osakliga SVT:s angrepp på kraven som reses att använda C-vitamin mot Coronapandemin? Varför gör SVT/SR propagandavideor mot att använda människans viktigaste antioxidant? För att förstå detta till fullo behövs omfattande kunskaper. Så detta bidrag kommer bara att bli ett försök att på några korta rader rama in problemet med några grundläggande fakta. Givet vi har vi har en viruspandemi som sprider sig över jorden gör frågan riktigt akut, det handlar om människor som dagligen avlider Vi måste nu bidra till att sätta stopp för att pandemin  tillåts bli en ättestupa.

Svara Doktorn säger detta mycket enkelt och tydligt.

I dag satsar man ett oändligt antal miljoner på konkret omstrukturering av hela samhället – för att förhindra spridning av coronaviruset. Dessa drakoniska ingripanden i samhället kommer möjligen på sikt att åstadkomma mer mänskligt lidande än sjäva viruset – och en ekonomisk katastrof av aldrig tidigare upplevt slag i modern tid.
Men man tycks inte beredda att satsa en enda krona på billiga insatser som just behandling med höga doser av C-vitamin. Inte heller rekommenderar man förebyggande behandling genom tillskott av jut C-vitamin, Vitamin D3, Omega 3 och andra för immunförsvaret nödvändiga näringsämnen.
Detta är en närmast oförlåtlig skandal!
Detta är en skandal….
Att få vår sjukvård att använda C-vitamin är avgörande. Den kommer att vara det till dess vi lyckas pressa tillbaka läkemedelsindustrins särintressen i vården. Det handlar om kapitalintressen som styr sjukvården att angripa symtom och därmed vårdar sjukdom istället för att vårda vår hälsa. För att lyckas med detta så motarbetas terapier som bygger hälsa och stärker vårt immunförsvar. Ett exempel är att allmänt förskriva febernedsättande mediciner.  Det är här som Maria Ahlséns utläggning om C-vitamin kommer in:

C-vitamin är viktigt för att vi skall behålla oss friska, precis som alla vitaminer och mineraler. Och har man en brist så kan man bli riktigt sjuk då kan man t.o.m. dö. Men har man ingen brist så blir det inte bättre av att tillföra mer. Vi har inte C-vitaminbrist i Sverige idag.  Man skall äta ganska dåligt för att lyckas få en C-vitaminbrist kan man säga. Man får ju full mängd av C-vitamin, alltså dagsbehovet genom att äta tre brysselkål t.ex. Sen kissar vi ut resten. Man minskar inte risken av att smittas av stor mängder c-vitamin. Det man däremot kan säga är att man kan förkorta sjukdomstiden med upp till en halv dag. Man behöver alltså inte stötta sitt immunförsvar med någonting. Man rekommenderas att inte ta något tillskott om man inte har en konstaterad brist.

Vi har inte C-vitaminbrist i Sverige!
Vilken nivå av C.vitamin anser Skolmedicinen idag att vi behöver?:Livsmedelsverkets rekommendationer.

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag
Spädbarn 6-11 månader 20 milligram
Spädbarn 12-23 månader 25 milligram
Barn 2-5 år 30 milligram
Barn 6-9 år 40 milligram
Barn 10-13 år 50 milligram
Vuxna 75 milligram
Gravida 85 milligram
Ammande 100 milligram

För att få en uppfattning om vårt behov behöver vi veta vilken roll c-vitaminet har i vår kropp. Källa
1. Vitamin C är faktiskt kroppens viktigaste anti-oxidant.
2. Vitamin C är också ett viktigt antihistamin.
3. Vitamin C är en viktig co-faktor för enzymer när det bildas kollagen, neurotransmittorer, hormoner och carnithine.
4. Vitamin C har antiseptiska och antibakteriella egenskaper Dr. Frederick Klenners behandling av 60  poliopatienter på sin klinik. Det har  med framgång använts på patienter med akut hepatit, virus encefalit, akut reumatisk feber, ebola, tuberkulos, infektiös mononukleos m.m. Det har också använts vid toxisk svampförgiftning, trauma, kirurgi och brännskador, där stora doser Vitamin C intravenöst radikalt minskar.

Vad detta betyder för hälsan väljer jag några exempel på.
1. Vitamin C dödar eller inaktiverar alla kända virus in vitro och in vivo
2. Vitamin C stärker immunsystemet – faktiskt via ett 20-tal olika mekanismer. Vitamin C har visat sig bota difteri, tetanus, akut reumatisk feber, stafylokock- och streptokockinfektioner och på ett motverkar sjukdomar som malaria , spetälska, tyfoid feber, dysenteri.
3. Vitamin C neutraliserar förgiftningar av kvicksilver, bly, krom, arsenik, kadmium, nickel, vanadium, aluminium, fluor, orm- och spindelgift, alkoholförgiftning (viss effekt endast), barbiturater , giftiga svampar, sex olika sorters pesticider, stryknin och tetanus-toxin och kikhosta i kombinationen bakterie/toxin.
4. Vitamin C motverkar kroniska sjukdomar som borrelia, AIDS, kronisk hepatit och tuberkulos, och neutraliserar strålningsskador och reparerar skador man fått. Ala Ketola et al. kunde t. ex. visa att Vitamin C i en experimentell studie kunde förhindra att råttor dog, efter att ha utsatts för helkropps joniserande strålning. Vidare kunde Kennedy et al. i en klinisk studie på cancer patienter 2001 visa att Vitamin C och E förhindrade biverkningar av strålning på bäcken.
5. Vitamin C har visat sig vara extremt viktig för ett växande foster. Våra celler kan inte dela sig utan Vitamin C. Fostret kan inte heller bilda hud, bindväv, ben eller brosk, som alla behöver Vitamin C. Fostret kommer därför att se till att det får vad det behöver från mamman även om hon då i sin tur utvecklar bristsymptom. Man vet också att det under en vaginalförlossning förbrukas enorma mängder Vitamin C, eftersom denna är så stressande för barnet. Följaktligen sjunker plasmanivåerna av Vitamin C kraftigt hos mamman under förlossningen. (Punkterna är sammanfattning av ovan angiven källa)
Människan saknar förmågan att själv bilda C-vitamin en egenskap som de flest däggdjur har. Av denna anledning är det intressant att göra jämförelser med vilka mängder de djur som reglerar sitt eget Vitamin C tillverkar i sina kroppar. I tabellen ovan anges vad skolmedicinen anser vara dagsbehovet av Vitamin-C för människor. Varför så snåla mot människor då Kor producerar 18 g (+ matintaget), katten producerar för sin lilla kropp 180 mg, gorilla 4,5 g. Get producerar13 g när den är frisk, men kan vid sjukdom  producera 1300(100 g) gånger fler än vad Livsmedelsverket genom födan rekommenderar för människan.

Intresset inom vården för C-vitamin givet ovan borde vara stort. Trots att nivåerna för C-vitamin sats så lågt så bryr sig våra sjukhus inte ens om att mäta c-vitaminet i blodet. Det finns inte ens möjligheter att göra det på våra sjukhus. Ett par undersökningar av friska och sjuk patienter gör att det ändå går att få en uppfattning om läget och behovet av C-vitamin.

Ur en grupp av friska slumpvis utvalda 141 befanns 84% ligga över 28,4 mikromol/L(mM/L) vilket bedömdes som normalt. 13% låg under 11,4 mM/L, vilket bedömdes som brist. Ur en grupp av 149 patienter inlagda på sjukhus hade 21% mer än 28,4 mM/L, 60% låg under 28,4 och 19% låg under 11,4 mM/L. 24 % av patienterna intog vitaminer när de lades in. De togs bort av deras läkare på sjukhuset. Sammantaget visar dessa undersökningar på att låga nivåer av C-vitamin är en delorsak till sjuklighet. Undersökningarna är gjorda i Kanada. Källa.

Givet ovan är Maria Ahlséns uttalande: Man behöver alltså inte stötta sitt immunförsvar med någonting. Man rekommenderas att inte ta något tillskott om man inte har en konstaterad brist, minst sagt häpnadsväckande anmärkningsvärt. Med tanke på den stora individuella variationen och det faktum att c-vitaminnivåerna i praktiken är ett outforskat fält så saknas helt stöd för denna oansvariga rådgivning. Att SVT/SR använder skattepengar för att sprida dessa mycket skadliga missförstånd ställer oss mera myndiga medborgare inför uppgiften att neutralisera ett stort medialt hinder. Samtidigt har Coronapandimin gjort frågan akut. för att rädda liv måste C-vitaminen börja användas i vården.

Det finns några aktörer som kontinuerligt förnyas och  är fritt tillgängliga för alla.
Svara Doktorn
Riksföreningen Metabol Hälsa
Tro Vetande Vetenskap

Till sist om vår tarms begränsade förmåga att via proteinet, SVCT1, föra över C-vitaminet till blodet. Dess övre gräns ligger i storleksordningen 350-500 mg. Hur mycket vi behöver överkonsumera för att säkerställa den nivån framgår inte av Tro Vetande Vetenskaps artikel. Värt att noter är att vår förmåga att ta hand om C-vitamin genom kosten ligger långt över den nivå som Livsmedelsverket rekommenderar som intag i tabellen ovan: 75 milligram för vuxna.

Människan kan inte som övriga djur producera sitt eget C-vitamin och är därför helt beroende av vad hon kan få i sig via maten. Enligt en artikel i Forskning och Framsteg från 2008 så har vi människor möjligheten att reparera använd c-vitamin.

Nu har en grupp forskare ..upptäckt att vi utnyttjar ett protein i de röda blodkropparna för att återanvända askorbinsyra. Proteinet heter Glut1 och kan binda till både dehydroaskorbinsyra (DHA), som är en begagnad, oxiderad form av askorbinsyra, samt glukos, som hos arter utan C-vitaminbehov är råmaterial för att tillverka helt ny askorbinsyra. Hos oss C-vitamindefekta arter styrs Glut1 till att nästan uteslutande fånga in DHA, som sedan laddas om till ny askorbinsyra. Forskargruppen har konstaterat att den funktionen är specifik just för arter som inte kan tillverka C-vitamin på egen hand.

Så har har vi en förklaring till varför människans behov av C-vitamin är så lågt i förhållande till andra däggdjur som exempelvis get som genom egenproduktion hanterar 200 ggr mer askorbinsyra per kilo kroppsvikt.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Comments are closed.