Klyvnades tid

Kungens Jultal

28 dec , 2016  

Mod, omtanke och handlingskraft.
så börja en mycket engagerad kung med ett tydligt kroppsspråk sitt tal till Sveriges befolkning. Kungen eftersträvar ett personligt förtroendeskapande tilltal, men vad vi möter är en välregisserad film.  Kungens tal är genompolitiskt och målar upp en bild av hårdnande kamp om jordens tillgångar, om hur klimatförändringar förstärker konflikter kring fördelning av energi, vatten och livsmedel. Vattenbristen på Öland då tankbilar sattes in nämns för att tydligt visa Sveriges beroende för sin försörjning.

I den mån Kungen representerar en global maktelit så går hans budskap att känna igen. Den materiella grunden för vår vällevnad är begränsad. Under årtionden sedan 1960-talet har överbefolkningen hängts över oss som ett damoklessvärd, som under de senaste årtiondena spetsats med klimathot och det är temat som kungen tar sitt avstamp i. Vi känner igen budskapet i det “ekologiska fotavtryck” som mäts och pekar på att vi i västvärlden lever långt över jordens tillgångar. Skulle alla leva som vi skulle vi behöva omkring fyra jordklot.

Vi har en kung som talar till oss som världsmedborgare, och därmed bryter han tydligt mot det ansvar han har som svensk kung i relation till dess befolkning. Är det så att kungen inte har någon reell makt och därför vill smita från denna roll, är det därför han talar om ett internationellt samarbeta som den allt överskuggande uppgiften, och att jorden inte känner några gränser. Något personligt svar på den frågan kommer vi inte att få eftersom Kungen inte är kung utan ett maktlöst ceremoniel i händerna på en politisk elit. Vem kan ställa kungen till svars för världens problem? Från kungens tal.

Sverige är ett land av skog, en fantastisk naturresurs som täcker mer än halva vårt lands yta. Den produktiva skogsmarken täcker mer än tre fotbollsplaner per individ. Skogen är en viktig näring men också uppskattad plats för rekreation. Vi är många som känner en speciell ro och glädje när vi får möjligheten att gå ut några timmar i en tyst och vacker skog. Skogsbruket har en lång tradition i vårt land. I många generationer har vi byggt upp värdefull kunskap om hur vi kan tillvarata de möjligheter som skogen ger.  Under året har jag besökt många verksamheter som bygger på det kunnandet. Och som på olika sätt bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. 

Kungen greppar här efter sin kungamantel, och talar om våra materiella grundvalarna för överlevnad i Sverige. Att det blev skogen är kanske inte så konstigt eftersom den i produktiv förmåga är viktigare än jordbruksmarken som har misskötts så att ett omnämnande riskerade att skapa förstämning. Vi föder ej längre vår egna befolkningen. Och forskning i all ära men kött tillverkat av cellulosa är trots allt en mardröm för de flesta, bortsett från Sveriges Radios vetenskapsredaktion, som tillhör det nya “vetenskapliga” prästerskapets trosvissa skara.

Genom att sätta skogens produktionsförmåga per invånaren, inte till abstrakta siffror, utan till ett mått vi alla begriper, tre fotbollsplaner sätter kungen fingret på ett problem som kan stavas överbefolkning. Det är ett betydligt kärvare budskap än vad Annie Lööw och Reinfeld har haft för vana att sprida. Reinfeldt genom en flygtur och Lööw genom att önska sig 30 miljoner immigranter till vårt land. Kungens tal bryter därmed också mediernas invandringsaktivism. Tre fotbollsplaner per person av produktiv skogsmark. Då har 10 miljoner delats på 23 miljoner hektar produktiv skogsmark. Till detta kan vi lägga 3,4 miljoner hektar åker och äng vilket ger en yta av 3400 m2 till varje invånare i Sverige. Till detta kan läggas den energi som produceras genom vatten och kärnkraft. Utan tillförsel av fossil energi, som klimatpolitiken ställer oss i utsikt att klara oss utan inom en inte allt för avlägsen tid, behöver varje kvadratmeter av vårt land tas tillvara för vår försörjning. Källa 

Att vänster och miljöaktivister som samtidigt varnar för tillväxt påstår att befolkningsökning är en förutsättning för att vi skall klara ekonomin är häpnadsväckande. Det finns inget större krav på tillväxt än det som en ökande befolkning ställer och som följer i kravens spår. Att påstå att vi behöver en ökande befolkning för att våra ekonomier skall fungera är det samma som att påstå att människan saknar förmåga att ordna sin ekonomi på ett hållbart sätt.

Kampen om livsmedel och vatten skärps alltmer. Många av vår tids väpnande konflikter kännetecknas av att brist på livsmedel och vatten varit tändande faktorer. Det gäller den arabiska våren, konflikten i Sudan och de etniska rensningarna i Rwanda.

Kungens lösning på de problem han lyft får våra ögon är vetenskap och teknik.

Svensk forskning och teknikkunnande är viktiga tillgångar, både för miljön och som grund för Sveriges framtid välstånd.

Genom forskning kan teknik utvecklas som bättre tar tillvara de materiella flöden av näringsämnen och energi som vi har tillgång till på vår del av jorden. Vad vi samtidigt måste vara klara på är att för detta finns en gräns. Det är långt ifrån alla som förstår att dessa begränsningar existerar. Teorierna om “fri energi” är bara ett uttryck för detta.

Andra världskriget handlade också om kampen om dessa begränsade materiella flöden. Hitler ansåg att Tyskland inte hade tillräckligt med jordbruksmark för att försörja sin befolkning. eftersom han dessutom var motståndare till att utveckla jordbruket med forskningens hjälp fanns ingen annan utväg i hans ögon än att kolonisera Ukraina. Detta var ett av hans bärande argument för att starta andra världskriget och anfalla Sovjet 1941. Avgörande var inte vad som var sanning eller inte utan vad Hitler som diktator ansåg vara sant.

För kungen liksom för det “internationella samfundets” uttolkare är Klimatfrågan strategisk. Oavsett om den är sann eller inte så bidrar dess analys av klimatets inverkan på vår förmåga att försörja oss till skärpt kamp om jordens tillgångar. Klimataktivismen har nämligen inte visat sig ens leda till en reglering av flygtrafiken som istället ökar med c:a 4% per år. Enligt huvudfåran i klimataktivismen måste vi helt upphöra med att använda fossila bränslen.  I verkligheten så har världens länder inte ens lyckas med att vända ökningen av förbränning av fossila bränslen.

Ja, det är onekligen så som kungen säger i sitt tal att det är oroligt i vår värld.  Tyvärr verkar kungen mer intresserad av vad som händer utanför vårt lands gränser. Att Sveriges folk är oroat beror främst på ett politiskt och socialt sönderfall i Sverige. Hur denna situation skall redas upp utan att behöva gå genom ett inbördeskrig är inget som jag ens vågar hoppas att kungen vågar beröra, men vad han borde gjort är att uttrycka sitt stöd till de som arbetar inom polis och rättsväsen som idag utsätts för attacker både inifrån och utifrån. Ett stöd för de som trots ekonomiska svårigheter fortsätter med att hålla våra åkrar och betesmarker produktiva hade också varit på sin plats, det hade gett hållbarhet en konkret politisk innebörd.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larssonbooks

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *