grindslanten

Klyvnades tid

Skuldkrisen

3 sep , 2013  

Har vi slösat oss in i våra skulder

Pengar är den drivande kraften i bilden och påminner om vilken oreda de skapar då de finns
i för små mängder, i för stora och för få händer.

Hur det står till med våra pengar, vår svenska krona, är ämnet i följande rader och framför allt kommer det att handla om hur vår skuldsättning hänger samman med det penningsystem vi har.

I P1:s sommar förklarar Daniel Sachs att vår nuvarande ekonomiska kris beror på

“att vi levt över våra tillgångar under 20-30 år, skulderna är höga, arbetslösheten likaså.”

Detta är den vanligaste förklaringen som den “ekonomiska vetenskapen” ger, och det är samma beska besked som är menad att böja det Grekiska folkets nackar inför bankernas krav på åtstramningar.

Att leva över sina tillgångar kan betyda många saker. Somliga kommer kanske att tänka på jordens ekologiska belastning, att jordens långsiktiga produktionsförmåga överskrids, och i denna bemärkelse lever den industrialiserade världen “över sina (jordens) tillgångar”. Men det är i mycket mindre omfattning det grekiska folket som bär denna skuld än de personer som tvingar dem ut i ekonomisk misär. Det är dock inte detta som avses. Dels kan mänskligt arbete varken ses som en lättnad eller en belastning för moder jord. Inte heller är det moder jord som står som borgenär för skulderna.

“Att leva över sina tillgångar” är en fälla för våra tankar som knyter an till enkla ekonomiska samband. Ett av dessa är berättelsen om Spara och Slösa. Vi har slösat, därför är vi i skuld och därför måste vi göra som de som har välfyllda bankkonton, för de har naturligtvis arbetat hårt, sparat och gnetat.

Vad gäller staternas skulder, hur har då dessa kommit till? Gör er några stunder på nätet och se hur politiker, banker och akademiska organisationer som “äger” frågan försöker lösa denna kris som håller på att bryta sönder stat efter stat. Bankerna ses då lösa sina problem, det är som om maffiabossen tilldelades domarrocken i sitt eget brottmål. Och politikerna får sedan fullt upp att hålla sitt EU samman medan de följer maffiadomarens minsta vink. Akademierna å sin sida grubblar ständigt på att hitta infallsrika omformuleringar för att lösa upp fastlåsta positioner. Och sist medierna, som ekar ut processens budskap från de mest auktoritativa, vältaliga och underhållande deltagarna. Men det viktiga, en diskussion om skuldkrisens orsaker förmår inte systemet.

Att skulder uppstår då man “levt över sina tillgångar” står tydligen på solid “nationalekonomisk grund” eftersom budskapet ständigt ekas ut via medierna. Men det finns en mycket enkel, omständighet som tydligt dementerar att orsaken till vår skuldkris är slöseri. Det är nämligen så att alla jordens länder är skuldsatta, det finns ingen Spara i den värld av länder vi lever i. Som den ekonomiska enheten stat är vi tydligen dömda till en Slösas skuldtillvaro. Att vi som individer kan gruppera oss efter hela Spara/Slösas tallinje är en annan sak, den vällovliga personliga valfriheten till trots grupperas vi som ekonomiskt kollektiv tvångsmässigt på lånekontraktens kredit position.

I Sverige där vår samlade skuld främst bärs på privata axlar är den drivande kraften i skuldsättningen fastighetsspekulation. Ett pyramidspel som under sin uppbyggnad skapar vinnare, men som nu i skuldmättnadens tid oundvikligen kommer att ge förlorare. Det kommer att ske genom att fastighetsbubblan brister eller att fastighetsvärdena långsamt tas ned med en långvarig ekonomisk depression som följd.

Men det finns en förklaring till denna vår mardrömslika skuldtillvaro. År 2005 skrevs en c-uppsats på ett JAK-stipendie i ekologisk ekonomi av Nils Fagerberg om “Den svenska valutan”1). Nils är en av många som har den analys av vårt ekonomiska system som gör vår situation fullt begriplig och som också ger en lösning på vår situation.

Problemet, vår skuldekonomi, finns inbyggt i vårt penning och banksystem, eftersom vår valuta kronan, som är mediet får vår penningmängd, skapas som skuld då bankerna beviljar lån. Det som historiskt var regentens rätt och privilegium, att skapa pengarna som vi alla är beroende av för att kunna genomföra våra inköp, alla våra ekonomiska mellanhavanden, har försåtligt stulits av bankerna.

Vidden av detta ekonomiska bedrägeri går knappt att förstå och föreställa sig, så kryptodjävulskt är det i hela sitt upplägg. När jag för några år sedan hade mina mellanhavanden med min bank trodde jag att jag verkligen fick låna något av banken som de genom räntan tog betalt för. Men vad de gör är att förfalska pengar, de tar betalt och tjänar miljarder, men de ger inget tillbaka. Men det är inte slut på eländet här, det värsta återstår, för konsekvenserna av detta är inte enbart att den enskilda låntagaren har blivit blåst. Och inte ens om vi summerar alla dessa lurade låntagare går det att begripa konsekvenserna av detta system.

Det banken kallar “kontomedel” och skriver in på låntagarens konto vid lånetillfället är samtidigt vårt gemensamma förråd av betalningsmedel, penningmängden, men det är inte riktiga pengar det är krediter, det är våra skulder till banken som har ersatt det som varit de riktiga pengarna. När jag så återbetalar lånet försvinner lika stora delar av penningmängden. Men även räntebetalningarna minskar den faktiska penningmängden. För att behålla den för oss nödvändig mängden pengar måste vi därför hela tiden öka vår skuldsättning. Vi är inte satta i skuld på grund av slöseri utan därför att systemet systematiskt tvingar oss ut i allt större skuld.

När detta hänsynslösa bedrägeri har fortgått tillräckligt länge förlamar skulderna ekonomin till den grad att en sänkning av räntan till noll ändå inte skulle hjälpa. Det är först nu då systemet gått i baklås som det blir så tydligt att det blir möjligt att förstå. Det är inte själva orsakssambanden som är komplicerade, det är det rent kriminella i systemet som har en sådan omfattning att det blir mentalt svårt att förstå. Det blir också svårt att förstå hur detta har kunnat hållas dolt, utanför vetenskaperna under århundraden.

Samtidigt som vi nu alla, drabbas av den ekonomiska krisen, är vi en del av en mänsklighet i en tid då detta bedrägeriet är svårt att dölja. Kan vi inte nu få ett slut på denna bankernas förfalskarverksamhet kommer det att bli mycket svårt för våra efterkommande att klara av det.

Vad som behöver göras är inga stora omvälvande förändringar av vårt samhälle, systemfelet sitter i bankerna. Två saker måste göras:

a) Bankerna måste göra det de alltid påstått, dvs endast låna ut de pengar de redan har.

b) Vårt samhälles institutioner måste också ta kontrollen över skapandet av pengar.

Det är bara ett lands lagliga regering som kan skapa en skuldfri valuta, ett lagligt betalningsmedel. En stat som har kontrollen över sin valuta behöver aldrig sätta sig i skuld, och beskattning på grund av skuldsättning försvinner helt.

1) Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? Vilka brister finns och hur kan de åtgärdas? Det är ämnet för denna  C-uppsats i ekologisk ekonomi. Den svenska valutan, av Nils Fagerberg.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *